Drepturile pacienților oncologici explicate de Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer (FABC)

În calitate de asigurați, pacienții au dreptul la un pachet minimal de servicii medicale, respectiv la un pachet de servicii medicale de bază, în condițiile legii. În cazul pacienților oncologici, unele servicii medicale au un caracter specific, după cum urmează:

1. Asistență medicală primară

a) consultaţia de evaluare a riscului oncologic individual la adultul asimptomatic

2. Asistenţa medicală ambulatorie de specialitate

a) consultații medicale de specialitate fără bilet de trimitere de la medicul de familie

3. Asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru medicina dentară

a) controlul oncologic stomatologic decontat integral pentru minori și decontat 60% pentru adulți

4. Asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile paraclinice

a) analize de laborator

b) investigaţii paraclinice de radiologie imagistică medicală şi medicină nucleară: examen radiologic, mamografie, ecografie, senologie, ecografie generală, ecocardiografie, CT, RMN, scintigrafie

5. Servicii medicale în regim de spitalizare continuă

a) servicii medicale spitalicești (preventive, curative, de recuperare şi paliative) fără bilet de internare pentru pacienţii cu diagnostic oncologic confirmat aflaţi în Programul naţional de oncologie

6. Servicii medicale în regim de spitalizare de zi

a) chimioterapie
b) radioterapie
c) monitorizare şi administrare tratament afecţiuni care necesită administrare de medicamente cu administrare parenterală sub supraveghere specială
d) monitorizare a bolnavilor oncologici
e) reconstrucţie mamară prin endoprotezare şi simetrizare consecutivă acesteia în cazul intervenţiilor chirurgicale oncologice, decontate integral

7. Servicii de îngrijiri paliative la domiciliu

a) kinetoterapie în boli oncologice şi boli asociate (exerciţii, tehnici, manevre specifice, posturări)

8. Serviciile de sănătate conexe actului medical

a) servicii de consiliere psihologică clinică furnizată psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie

9. Medicamente fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu

a) medicamentele de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală sunt prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare, prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 republicată
b) pacienții incluși în Programul național de oncologie beneficiază de medicamentele prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare, prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 republicat în regim de compensare 100% , pe baza protocoalelor terapeutice elaborate în acest sens.

10. Dispozitive medicale, tehnologii și dispozitive asistive destinate recuperării unor deficiențe organice sau funcționale în ambulatoriu

a) dispozitive de protezare în domeniul O.R.L.
b) dispozitive pentru protezare stomii
c) dispozitive pentru retenţie sau/şi incontinenţă urinară
d) proteze membru inferior și superior
e) orteze
f) dispozitive pentru deficiențe vizuale
g) echipamente pentru oxigenoterapie şi ventilaţie noninvazivă
h) dispozitive pentru terapia cu aerosoli
i) proteză externă de sân și accesorii (sutien)

 

A. Situații prevăzute de Regulamentele (CE) nr. 883/2004, 987/2009 și 988/2009

1. Servicii medicale devenite necesare

– se acordă persoanelor asigurate care se afla în ședere temporară pe teritoriul unui stat membru UE (scop turistic, legat de activități profesionale sau de studii)
– se acordă pe baza Cardului european de asigurări sociale de sănătate
– Cardul european de asigurări sociale de sănătate nu poate fi utilizat în unitățile sanitare ale căror servicii medicale nu sunt decontate din sistemul de asigurări sociale de sănătate de la locul de ședere temporară
– valabilitatea Cardului european este de 6 luni

2. Tratament planificat

– se acordă persoanelor asigurate din România care se deplasează pe teritoriul unui stat membru UE în scopul beneficierii de servicii medicale, cu „autorizație prealabilă”
– se acordă pe baza Formularului S2
– condițiile acordării Formularului S2:

a) tratamentul respectiv se afla printre prestatiile prevazute de legislația statului membru pe teritoriul căruia este rezidentă persoană în cauză (pachetul de bază de servicii);
b) tratamentul respectiv nu poate fi acordat în nici o unitate sanitară din statul membru de reședință sau de pe teritoriul statului membru competent, într-un timp justificat din punct de vedere medical, avându-se în vedere starea sa actuală de sănătate și evoluția probabilă a bolii;
– documente necesare eliberării Formularului S2:
a) copie de pe actul de identitate sau de pe certificatul de naştere, după caz;
b) dosarul medical, inclusiv raportul medical din care să rezulte diagnosticul, precum şi recomandarea medicală pentru efectuarea tratamentului, întocmit de un medic dintr-o unitate sanitară aflată în relaţii contractuale cu CNAS
c) confirmare scrisă din partea unităţii sanitare din statul membru al Uniunii Europene în care se intenţionează efectuarea serviciului medical;
– situații ce se pot întâlni:
a) dacă s-a acordat Formularul S2 – serviciile medicale din statul UE se vor deconta integral direct de către CNAS
b) dacă s-a solicitat, dar nu s-a acordat Formularul S2 – serviciile medicale din statul UE se achită de pacient și apoi se pot deconta limitat de către CNAS doar dacă sunt incluse in pachetul de bază și la prețurile din România
c) dacă nu s-a solicitat Formularul S2 – serviciile medicale din statul UE se achită de pacient și apoi se pot deconta limitat de către CNAS doar dacă sunt incluse in pachetul de bază și la prețurile din România

3. Servicii medicale acordate persoanelor care au resedinta pe teritoriul altui stat membru decat statul membru competent

se acordă persoanelor asigurate din România care isi stabilesc resedința pe teritoriul unui stat membru UE
– se acordă pe baza Formularului S1
– Condițiile acordării Formularului S1:

a) copie de pe cartea/buletinul de identitate sau de pe certificatul de naştere;
b) dovada reşedinţei în alt stat membru al UE decât România (alte dovezi: contractul de muncă, documentul de detaşare, etc.)
c) formularul A1, în cazul lucrătorului detaşat;

4. Servicii medicale acordate fostului lucrator transfrontalier în țara în care a lucrat anterior

– lucrătorul frontalier care se pensionează are dreptul ca, în caz de boală, să continue să beneficieze de prestații în natură în statul membru în care și-a desfăsurat ultima dată activitatea salariată dacă aceste prestații reprezintă o continuare a tratamentului care a început în statul membru respectiv
– se acordă pe baza Formularului S3

B. Situații prevăzute de Directiva 2011/24/UE
1. Punct national de contact (PNC)
– PNC oferă oferi pacienților informații cu privire la drepturile lor referitoare la asistența medicală trasfrontalieră despre furnizori, drepturile pacienților, standarde, etc.
– Persoanele asigurate pot obtine informații despre dreptul la asistență medicală în alte țări din UE
– În România PNC funcționează pe lângă CNAS

2. Cooperarea în domeniul asistenţei medicale – recunoașterea prescripţiilor medicale individuale emise in state UE

3. Reţelele europene de referinţă – participarea furnizorilor de servicii medicale la reţelele europene de referinţă (centre de excelență/expertiză)

4. Bolile rare – informarea pacienților, cadrelor medicale cu privire la bolile rare in UE, (baza de date Orphanet)

5. e-Sănătatea – colaborea privind schimbul de date cu alte state UE

6. Cooperarea privind evaluarea tehnologiei medicale – rețeaua EUnetHTA

C. Situații prevăzute de Ordinul nr. 50/2004
– pacienții pot beneficia de tratament în străinătate „numai pentru afecţiunile care nu pot fi tratate în ţară”,
– reglementarea este anterioară aderării României la UE
– nu este „restricționată” de alte reglementări UE
– tratamentul poate fi oriunde în „străinătate” nu numai in UE

– Procedura:

– cererea se depune la direcția de sănătate județeană
– dosarul medical se intocmește/evaluaează de către comisiile zonale din București, Cluj Napoca, Timișoara, Craiova Targu Mureș
– evaluarea se face pe baza unui punctaj
– se aprobă de către o comisie din Ministerul Sănătății pe baza bugetului lunar alocat
– plata se face direct de către Ministerul Sănătății către furnizorul de servicii medicale din străinătate
– este interzisă finanţarea retroactivă a tratamentelor efectuate în străinătate fără aprobarea prealabilă a comisiei Ministerului Sănătăţii

 

Situația medicamentelor folosite în „tratamente de ultimă instanță”

Suntem în prezența unui „tratament de ultimă instanță” atunci când un medicament de uz uman neautorizat de punere pe piaţă în România sau în alt stat membru al Uniunii Europene, devine disponibil, din considerente umanitare, pentru un grup de pacienţi suferinzi de maladii invalidante, cronice sau grave ori de maladii despre care se consideră că le pun viaţa în pericol şi care nu pot fi trataţi în mod satisfăcător cu ajutorul unui medicament autorizat.

Această procedură vizează numai anumite boli – printre care și cancerul – și presupune ca medicamentul de uz uman pentru care se solicită autorizarea de folosire în tratamente de ultimă instanţă trebuie să facă obiectul unei cereri de autorizare de punere pe piaţă prin procedura centralizată sau să fie în etapa de studiu clinic în care s-au acumulat dovezi în sprijinul eficacităţii şi siguranţei administrării în utilizarea propusă, în cel puţin unul dintre statele membre ale Uniunii Europene.

 

 

1. Preambul
Încadrarea persoanelor în grad de handicap se realizează în baza criteriilor medico-psihosociale/biopsihosociale. De principiu, „criteriile medico-psihosociale/biopsihosociale” nu evaluează „boli” (ex. cancer) ci „funcții” ale sistemelor anatomice: mentale, senzoriale, fonatorii și de comunicare verbală, sistemului cardiovascular, hematologic, imunitar și respirator, etc. Așadar, nu există un anumit de grad de handicap pentru un tip de cancer! În măsura în care un tip de boală (ex. cancer) afectează o anumită funcție, atunci boala este vizată de „criteriile medico-psihosociale/biopsihosociale”.

 

2. Gradele și tipurile de handicap
Potrivit legii, gradele de handicap sunt: uşor, mediu, accentuat, grav.
Tipurile de handicap sunt: fizic, vizual, auditiv, surdocecitate, somatic, mintal, psihic, HIV/SIDA, boli rare.

3. Drepturile persoanelor cu handicap

1. Sănătate şi recuperare
În vederea asigurării asistenţei de recuperare/reabilitare, persoanele cu handicap au dreptul la:
a) dispozitive medicale gratuite în ambulatoriu, conform listei şi în condiţiile prevăzute în Contractul-cadru;
b) servicii gratuite de cazare şi masă şi pentru însoţitorul copilului cu handicap grav sau accentuat ori al adultului cu handicap grav sau accentuat în unităţile sanitare cu paturi, sanatorii şi staţiuni balneare, la recomandarea medicului de familie sau specialist, conform Contractului-cadru;
c) un bilet gratuit de tratament balnear, în cursul unui an, pe baza programului individual de reabilitare şi integrare socială şi a recomandării medicului de familie sau specialist specialist.

2. Educaţie
Persoanele cu handicap au acces liber şi egal la orice formă de educaţie, indiferent de vârstă, în conformitate cu tipul, gradul de handicap şi nevoile educaţionale ale acestora.
Educaţia persoanelor cu handicap se realizează prin:
a) învăţământul de masă;
b) învăţământul special integrat, organizat în învăţământul de masă;
c) învăţământul special;
d) învăţământul la domiciliu sau pe lângă unităţile de asistenţă medica
e) alte variante educaţionale alternative, adaptate cerinţelor educaţionale individuale.
Elevii cu handicap şi/sau cerinţe educative speciale beneficiază gratuit de masă şi cazare în internatele şcolare şi alte drepturi materiale prevăzute de legislaţia în domeniu.
Studenţii cu handicap beneficiază, la cerere, de reducere cu 50% a taxelor pentru cazare şi masă la cantinele şi căminele studenţeşti.

În cadrul procesului de învăţământ, indiferent de nivelul acestuia, persoanele cu handicap au dreptul la:
a) servicii educaţionale de sprijin;
b) dotarea cu echipament tehnic adaptat cerinţelor educaţionale ale persoanei cu handicap, inclusiv aplicaţii informatice sau dispozitive pentru transformarea textului scris/vorbit în forme alternative de comunicare vizuală, auditivă, augmentativă, după caz.
c) adaptarea mobilierului din sălile de curs;
d) manuale şcolare şi cursuri în format accesibil pentru elevii şi studenţii cu deficienţe de vedere;
e) utilizarea echipamentelor şi softurilor asistive în susţinerea examenelor de orice tip şi nivel.
Preşcolarii, elevii şi studenţii cu handicap, împreună cu asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti, după caz, au dreptul la locuri gratuite în tabere de odihnă, o dată pe an, indiferent de forma de învăţământ.

3. Locuinţă
În vederea asigurării accesului persoanelor cu handicap la obţinerea unei locuinţe, autorităţile publice au obligaţia să ia măsuri pentru introducerea unui criteriu de prioritate pentru închirierea, la nivelurile inferioare, a locuinţelor care aparţin domeniului public al statului ori unităţilor administrativ-teritoriale ale acestuia.
Persoanele cu handicap grav, inclusiv familia sau reprezentantul legal pe perioada în care are în îngrijire un copil ori un adult cu handicap grav, beneficiază de următoarele drepturi:
a) acordarea unei camere de locuit, suplimentar faţă de normele minimale de locuit prevăzute de lege, pe baza contractelor de închiriere pentru locuinţele statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale ale acestuia;
b) scutirea de la plata chiriei pentru suprafeţele locative cu destinaţie de locuinţe deţinute de stat sau de unităţile administrativ-teritoriale ale acestuia şi care sunt în folosinţa acestor persoane.
Adultul cu handicap accentuat beneficiază de scutirea de la plata chiriei pentru suprafeţele locative cu destinaţie de locuinţe deţinute de stat sau de unităţile administrativ-teritoriale ale acestuia şi care sunt în folosinţa acestor persoane.

4. Cultură, sport, turism
Copilul cu handicap, precum şi persoana care îl însoţeşte beneficiază de gratuitate la bilete de intrare la spectacole, muzee, manifestări artistice şi sportive.
Adulţii cu handicap beneficiază de bilete de intrare la spectacole, muzee, manifestări artistice şi sportive, astfel:
a) adultul cu handicap grav sau accentuat, precum şi persoana care îl însoţeşte beneficiază de gratuitate;
b) adultul cu handicap mediu şi uşor beneficiază de bilete de intrare în aceleaşi condiţii ca pentru elevi şi studenţi.

5. Transport
A. Beneficiază de gratuitate pe toate liniile la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă şi cu metroul:
– persoanele cu handicap grav şi accentuat
– însoţitorii persoanelor cu handicap grav, în prezenţa acestora;
– însoţitorii copiilor cu handicap accentuat, în prezenţa acestora;
– asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav;
– asistenţii personali profesionişti ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat.
Legitimaţia pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă este valabilă pe întregul teritoriu al ţării, fiind recunoscută de toate regiile de transport local, şi este eliberată de direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti.

B. Beneficiază de gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, în limita costului unui bilet de tren interregio IR cu regim de rezervare la clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele de transport fluvial, pentru 24 de călătorii pe an calendaristic:
– persoanele cu handicap grav
– însoţitorii persoanelor cu handicap grav, numai în prezenţa acestora;
– asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav.

C. Beneficiază de gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, în limita costului unui bilet la tren interregio IR cu regim de rezervare la clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial, pentru 12 călătorii pe an calendaristic:
– persoanele cu handicap accentuat
– însoţitorii copiilor cu handicap accentuat, numai în prezenţa acestora

D. Beneficiază de gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, în limita costului unui bilet la tren interregio IR cu regim de rezervare la clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial, de câte ori este nevoie în funcţie de recomandarea centrului de dializă:
– persoanele cu afecţiuni renale care necesită hemodializă în alte localităţi decât cele de domiciliu
– asistenţii personali sau însoţitorii persoanelor cu handicap care necesită hemodializă.
Modalitatea de acordare a drepturilor de transport menționate sunt stabilite de H.G. 680/2007.

E. Persoanele cu handicap pot opta, la cerere, pentru acordarea gratuităţii la transportul interurban sau pentru decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul aflat în proprietatea acestora, familiei, asistentului personal, însoţitorului sau furnizorului de servicii sociale, corespunzător costurilor drepturilor după caz, fără a depăşi suma de:
– 1.500 lei, anual, pentru persoanele cu handicap grav,
– 750 lei, anual, pentru persoanele cu handicap accentuat
De acest drept beneficiază şi părintele, tutorele sau persoana care se ocupă de creşterea şi îngrijirea copilului cu handicap grav sau accentuat.

6. Asistenţă juridică
În cazul în care persoana cu handicap, indiferent de vârstă, nu se poate îngriji de interesele sale, aceasta beneficiază de protecţie juridică sub forma curatelei, a consilierii judiciare sau a tutelei speciale ori a tutelei şi de asistenţă juridică gratuită în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă.
Părintele, reprezentantul legal, tutorele, precum şi organizaţia neguvernamentală al cărei membru este persoana cu handicap o poate asista pe aceasta în faţa instanţelor judecătoreşti competente.
Judecarea cauzelor care au ca obiect obţinerea de către persoanele cu handicap a drepturilor prevăzute de prezenta lege se face cu celeritate.

7. Facilităţi
A. Credit cu dobândă suportată din bugetul de stat
Persoanele adulte cu handicap grav sau accentuat pot beneficia de credit a cărui dobândă se suportă din bugetul de stat:
– pentru achiziţionarea unui singur autovehicul şi
– pentru adaptarea unei locuinţe conform nevoilor individuale de acces
cu condiţia:
– plata la scadenţă a ratelor creditului
– valoarea creditului să nu depăşească 10.000 de euro,
– returnarea creditului să nu depăşească 10 ani.
În cazul achiziţionării de autovehicule adaptate special pentru transportul persoanelor cu handicap netransferabile, dependente de scaunul cu rotile, valoarea creditului nu poate depăşi 20.000 de euro, perioada de rambursare fiind de 15 ani.
Beneficiază de aceste prevederi şi familia sau persoana care are în îngrijire cel puţin un copil cu handicap grav ori accentuat.
Persoanele care au contractat un credit şi cărora, în urma reevaluării, li s-a schimbat încadrarea în gradul de handicap beneficiază în continuare de aceleaşi condiţii de rambursare până la achitarea creditului.

B. Scutire la plata rovignetei
Persoanele cu handicap, precum şi însoţitorii sau, după caz, asistenţii personali ai acestora, deţinători de autoturisme, beneficiază de scutire de la plata tarifului de utilizare a reţelelor de drumuri naţionale.

C. Scutire de impozit pe venit
Persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat, pentru veniturile realizate din:
– activităţi independente, realizate în mod individual şi/sau într-o formă de asociere
– venituri din drepturi de proprietate intelectuală (drepturi de autor)
– salarii şi asimilate salariilor,
– pensii
– activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, realizate în mod individual şi/sau într-o formă de asociere fără personalitate juridică
– transmiterea dreptului de proprietate şi a dezmembrămintelor acestuia cu titlul de moştenire

D. Scutire de impozit, CAS și CASS pentru veniturile obținute în baza Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

E. Scutire de impozit/taxă pe clădiri și terenul aferent
Pentru clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea:
– persoanelor cu handicap grav sau accentuat,
– reprezentanţilor legali, pe perioada în care au în îngrijire, supraveghere şi întreţinere persoane cu handicap grav sau accentuat.

8. Asistentul personal
Persoana adultă cu handicap grav are dreptul la un asistent personal, în baza evaluării sociopsihomedicale.
Copilul cu handicap grav are dreptul la un asistent personal.
Poate fi încadrată cu contract individual de muncă în funcţia de asistent personal persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
a) are vârsta minimă de 18 ani împliniţi;
b) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni care ar face-o incompatibilă cu exercitarea ocupaţiei de asistent personal;
c) are capacitate deplină de exerciţiu;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare, atestată de medicul de familie sau pe baza unui examen medical de specialitate;
e) a absolvit cel puţin cursurile învăţământului general obligatoriu, cu excepţia rudelor şi afinilor până la gradul al IV-lea inclusiv ale persoanei cu handicap grav, precum şi cu excepţia soţului sau soţiei, după caz.
Părinţii sau, după caz, reprezentanţii legali ai copilului cu handicap grav, persoana sau familia care a primit în plasament un copil cu handicap grav, adulţii cu handicap grav ori reprezentanţii legali ai acestora, cu excepţia celor cu handicap vizual grav, pot opta între asistent personal şi primirea unei indemnizaţii lunare.
Indemnizaţia lunară este în cuantum egal cu salariul net al asistentului personal gradaţia 0.

9. Asistentul personal profesionist
Adultul cu handicap grav sau accentuat care nu dispune de spaţiu de locuit, nu realizează venituri ori realizează venituri de până la nivelul salariului mediu pe economie poate beneficia de îngrijirea şi protecţia unui asistent personal profesionist.
Îngrijirea şi protecţia persoanei adulte cu handicap grav sau accentuat se asigură de către asistentul personal profesionist, altul decât soţul, soţia sau rudele în linie dreaptă.

10. Prestaţii sociale pentru persoanele cu handicap
Adultul cu handicap beneficiază, în condiţiile prezentei legi, de următoarele prestaţii sociale:
a) indemnizaţie lunară, indiferent de venituri:
(i) 70% din indicatorul social de referinţă (ISR) este în anul 2022 525,5 lei), pentru adultul cu handicap grav;
(ii) 53% din ISR, pentru adultul cu handicap accentuat;
b) buget personal complementar lunar, indiferent de venituri:
(i) 30% din ISR, pentru adultul cu handicap grav;
(ii) 22% din ISR, pentru adultul cu handicap accentuat;
(iii) 12% din ISR, pentru adultul cu handicap mediu.

Părintele, tutorele sau persoana care se ocupă de creşterea şi îngrijirea copilului cu handicap în beneficiază de prestaţii sociale, pe perioada în care îl are în îngrijire, supraveghere şi întreţinere, astfel:
a) 60% din ISR, în cazul copilului cu handicap grav;
b) 35% din ISR, în cazul copilului cu handicap accentuat;
c) 12% din ISR, în cazul copilului cu handicap mediu.

Potrivit legii pacienții oncologici beneficiază de pensie de invaliditate, dacă şi-au pierdut total sau cel puţin jumătate din capacitatea de muncă din cauza neoplaziilor, indiferent de stagiul de cotizare realizat.

În funcție de gradul reducerii capacității de muncă, pacientul oncologic poate fi încadrat în oricare dintre cele 3 grade de invaliditate:

· gradul I, caracterizată prin pierderea totală a capacităţii de muncă şi a capacităţii de autoîngrijire;
· gradul II, caracterizată prin pierderea totală a capacităţii de muncă, cu păstrarea capacităţii de autoîngrijire;
· gradul III, caracterizată prin pierderea a cel puţin jumătate din capacitatea de muncă, persoana putând să presteze o activitate profesională, corespunzătoare a cel mult jumătate din timpul normal de muncă.

Potrivit legii, persoanele asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate au dreptul la concediu şi indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă în cazul neoplaziilor, fără îndeplinirea condiției de stagiu de asigurare.

Pacienții oncologici pot beneficia de concediu și indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă pentru o durată de până la un an și 6 luni, în intervalul ultimilor 2 ani.

Cuantumul brut lunar al indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă, determinată de neoplazii este de 100% din baza de calcul stabilită conform conform legii. Durata concediilor medicale pentru neoplazii nu diminuează numărul zilelor de concediu medical acordate unui asigurat pentru celelalte afecţiuni.

 

Cu acordul pacientului oncologic, persoanele asigurate conform legislației aplicabile beneficiază de concediu medical şi de indemnizaţie pentru îngrijirea pacientului cu afecţiuni oncologice în vârstă de peste 18 ani, în cazul în care însoțesc pacientul la intervenţii chirurgicale şi tratamente prescrise de medicul specialist.

Pacientul cu afecţiuni oncologice îşi poate exprima acordul menționat mai sus numai pentru o singură persoană la fiecare intervenţie chirurgicală, respectiv tratament.

Durata de acordare a concediului şi a indemnizaţiei pentru îngrijirea pacientului cu afecţiuni oncologice este de cel mult 45 de zile calendaristice în interval de un an pentru un pacient, iar cuantumul brut lunar al indemnizaţiei pentru îngrijirea pacientului cu afecţiuni oncologice este de 85% din baza de calcul stabilită conform legii.

De asemenea, conform legii, în fiecare an în care primeşte concedii pentru îngrijirea pacientului cu afecţiuni oncologice, beneficiarul are dreptul la minimum o şedinţă de evaluare psihologică clinică şi minimum cinci şedinţe de consiliere psihologică clinică. De aceleaşi drepturi beneficiază şi pacientul cu afecţiuni oncologice. În situaţia pacientului cu afecţiuni oncologice care are handicap auditiv ori surdocecitate, acesta are dreptul inclusiv la un interpret autorizat al limbajului mimico-gestual, respectiv al limbajului specific al persoanei cu surdocecitate, după caz .